026-34488405    معماریان
5205 0912-511    8578 0936-263
BarzinITGroup@   کانال تلگرام
Info@Barzin-It.com   ایمیل شرکت
 آدرس : کرج ، آزادگان، خیابان بخشداری، جنب داروخانه مریم، طبقه 2، واحد 4